Transkrypcja fragmentu debaty o blokowaniu stron

2011-02-17 00:00:00 +0000


Poniżej fragment dyskusji o blokowaniu stron zawierający argumenty przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Istotny, bo zawiera opis kontekstu prawnego oraz stanowisko resortu w sprawie blokowania. Fragment został spisany przez Marcina Wąsowskiego na podstawie relacji video (pobierz film). Relację z debaty można znaleźć na stronie Panoptykonu.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości (MS): – Dziękuję serdecznie. [Ja] Przyznam się szczerze, że poprosiłem nawet Ministra, żeby pozwolił mi przyjść do Państwa, dlatego że nadzorowałem [konsultacje] nad tą dyrektywą i bezpośrednio opiniowałem wszystkie decyzje, które były związane z ta [dyrektywą]. Także chciałem Państwu zaprezentować się, nie unikając odpowiedzialności... tej sali. Chciałem zacząć od tego, co jest penalizowane obecnie. Bo myślimy o treściach pornograficznych... Co jest karane obecnie? Art. 202 mówi, że karana jest produkcja, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego - czyli osoby poniżej 18. roku życia - w celu rozpowszechniania. Czyli to jest zamiar kierunkowy... to jest taki podstawowy typ, nazwijmy to, pornografii dziecięcej. Głos z sali: – Przepraszam, przetworzonych lub wytworzonych... tam jest także rysunki przedstawiające: komiksy, mangę.. MS: – Tak jest, może... Organizator: – Proszę poczekać na głosy! MS: – Ja mówię na razie o §3, który mówi *o treściach* z udziałem małoletniego. Następnie mamy §4, który mówi o utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15-tu, a także sprowadzaniem, rozpowszechnianiem lub posiadaniem treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15-tu. Czytając niektóre wpisy na Państwa stronach, pojawiając esię wpisy, że ścigajmy przestępców, tych co gwałcą dzieci i umieszczają na serwerach pornografię. Proszę Państwa, przestępcą jest osoba, która ściąga te pliki, która przechowuje u siebie te pliki, jeżeli tam jest dziecko poniżej lat 15-tu. Dlatego blokowanie to możliwość prewencji i nie popełnienia tego przestępstwa. Następnie zostały dodane kolejne przepisy, w związku z Konwencją... tak jak powiedział Pan z sali, tak zwane fantomy, czyli wizerunki dziecka wytworzone sztucznie. I dodatkowo planujemy również w ramach projektu implementującego... pozwalającego na ratyfikację... wprowadzić również penalizację sprowadzania, przechowywania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Czyli ta granica 15-tu lat zostaje podwyższona do lat 18-tu. Oprócz samego Art. 202 istnieją oczywiście w K.K. artykuły dotyczące pomocnictwa, a więc każda osoba, która z zamiarem, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, udostępnia narzędzia - czyli na przykład udostępnia usługi telekomunikacyjne - innej osobie, również odpowiada za taki czyn. Oczywiście musi być ten zamiar, ale ten zamiar to może przybrać kształt tzw. ... czyli osoba wie o tym, że osoba trzecia może popełnić przestępstwo i się z tym zgadza. W sytuacji, w której provider ma możliwości techniczne - ja mówię nie potencjalnie możliwości techniczne, ale *ma* możliwości techniczne - i widzi, jakie strony są u niego przekazywane na komputer innej osoby, i ma zgłoszenie, że dany adres URI zawiera pornografię dziecięcą, to jeżeli ta osoba potwierdzi, że tam jest ta pornografia, a mimo to pozwala na ściąganie plików z tą pornografią, jest pomocnikiem w popełnianiu przestępstwa. Teraz kilka faktów historycznych. Propozyja Komisji ukazała się 29. marca i od razu zawierała obowiązek blokowania stron. Podejście [ogólne] było przyjęte 3.12, a decyzję podjęło 27 państw większością kwalifikowaną. Czyli... pojawił się zarzut spisków w zaciszu gabinetów - w zaciszu 27 państw miał miejsce ten spisek. Projekt stanowiska rządu do pierwotnego projektu Komisji został przedstawiony na posiedzeniu komisji sejmowej Sejmu 7.05 i podobnie pojawiła się, została zaprezentowane, instrukcja na Radę 3 grudnia. To jest Art. 21, który jest tak bardzo kontrowersyjny. Zwróćcie Państwo uwagę na tekst "wyboldowany": środki pozaustawodawcze, niezbędne do tego, by było możliwe blokowanie stron. Natomiast zdanie drugie, wprowadza gwarancje. Ograniczamy się tylko do tego, co niezbędne. A to jest tekst preambuły tej dyrektywy... Ona mówi, że te środki nieustawodawcze, to może być zachęcenie dostawców usługowych do dobrowolnego opracowania kodeksu postępowania [i wytycznych]. A to jest Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie z 2 lipca 2009 zawarte przez... duże organizacje i providerów. Ja ma z tego porozumienia... ja może przeczytam treść: "Strony zobowiązały się między innymi do przystąpienia do Krajowej Platformy Ostrzeżeń i Europejskiej Platformy Ostrzeżeń o Przestępstwach Zauważonych w Internecie. Sygnatariusze współpracują w celu uruchomienia na żądanie organów władzy sądowniczej doraźnej i precyzyjnie określonej działalności monitorowania informacji, którą przekazują lub przechowują, a także podjęcia innych kroków zaleconych przez te organy, w celu zapobieżenia szkodom wywołanym przez te treści lub przerywania tych szkód. Sygnatariusze zobowiązują sie w najkrótszym możliwym czasie udostępniać informacje umożliwiające identyfikację osób publikujących treści lub użytkowników usług dostępu." To porozumienie m.in. było podpisane przez szereg organizacji, w tym Fundację Dzieci Niczyje, Fundację KidProtect. Jak my widzimy proces blokowania, na który się zgodziliśmy w tej ... Pierwszy, sygnał od użytkownika, który zgłasza treść niedozwoloną. Następnie operator blokuje stronę, zawiadamia prokuratora i zawiadamia innych prokuratorów. Weryfikuje optycznie, czy rzeczywiście jest to materiał pornograficzny. I ja nie mówię tutaj o materiałach, które są na granicy pornografii. Mówię o materiałach, które są oczywiste dla wszystkich. Ta oczywistość spowodowała, że w 2008. roku 190 osób zostało skazanych za przestępstwo pornografii dziecięcej. Sądy nie miały wątpliwości, czy dziecko na wizerunku ma lat 18,5 czy też 15,5. A teraz ostatnie moje wnioski. Blokowanie wyłącznie dotyczy, w naszym rozumieniu, pornografii dziecięcej – materiał zakazany. Blokowanie ma umożliwić ochronę praw tych dzieci przed powtórną wiktimizacją, przed paranoją związaną z tym, że idą ulicą i zastanawiają się, czy ktoś ogląda zdjęcia z nimi. Następnie, już obecnie istnieją podstawy, żeby wdrożyć tą dyrektywę. Kolejny wniosek, to jest brak utworzenia instytucji administracyjnej, która budziła wątpliwości, instytucji cenzurującej. Jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co się dzisiaj tu pojawiało. My nie nawiązujemy do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Tam chodziło o ... my mówimy o treściach, które są zakazane. Dziękuję bardzo.