Stabilność prawa podatkowego w Polsce

2011-06-13 00:00:00 +0000


W ciągu dwóch i pół roku skarbówka była zmuszona wypłacić kontrolowanym firmom ponad 200 mln odszkodowań, odsetek i zwrotów kosztów sądowych. Z raportu NIK wynika, że zawdzięczamy to przede wszystkim chaotycznej pracy posłów oraz resortu finansów. O raporcie NIK pisze “Rz”, a cały raport jest dostępny na stronie NIK (Prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej). Raport generalnie pozytywnie ocenia trend tam gdzie mowa o kompetencjach organów kontrolnych, poza… poprawnością wydawanych decyzji:

Kontrola NIK wykazała występowanie istotnych nieprawidłowości w prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej postępowaniach. Znaczna część postępowań kontrolnych i podatkowych obarczona była wadami, co skutkowało uchylaniem wydanych decyzji wymiarowych w postępowaniach odwoławczych w drugiej instancji oraz w postępowaniach sądowych.

W szczególności:

Nie poprawiła się jakość rozstrzygnięć dokonywanych przez organy pierwszej i drugiej instancji. Znaczną część decyzji przygotowano z naruszeniem przepisów prawa lub zasad rzetelnego postępowania (...) W urzędach skarbowych zasadniczą nieprawidłowością były wadliwe decyzje, o czym świadczy wysoki odsetek uchylonych decyzji.

Średnio 20-25% decyzji była uchylana przez sądy administracyjne.

NIK wskazuje także na dywersyjną działalność Sejmu oraz legislatorów Ministerstwa Finansów jako źródła dwóch problemów - błędów popełnianych przez podatników, następnie wyłapywanych podczas kontroli, które same popełniają błędy podczas wydawania decyzji:

W okresie objętym kontrolą 15 razy zmieniono ustawę Ordynacja podatkowa, 25 razy ustawę o PIT, 13 razy ustawę o CIT, 10 razy ustawę o VAT. Liczne zmiany przepisów, wyłączenia i odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów zawartych w innych ustawach powodują, że stają się one nieczytelne i zwiększają ryzyko popełnienia błędów przez podatników. Sprawiają także trudności organom podatkowym i skarbowym, a także sądom administracyjnym.

Proszę zwrócić uwagę na częstotliwość zmian — mówimy tutaj o okresie dwóch i pół roku! Biorąc pod uwagę reakcję na poprzednie tego typu zarzuty wysuwane przez NIK — czyli ich zignorowanie — można przypuszczać, że też zostaną one zlekceważone. Dobrze byłoby jednak gdyby problem ten został nagłośniony bo według wielu polityków prawo w Polsce jest doskonałej jakości.