Potwierdzenie, że osoba wnioskowała o dowód osobisty

2014-03-25 00:00:00 +0000


W styczniu, pisząc o obowiązku meldunkowym, przesłałem do KPRM zapytanie w sprawie procedury aktualizacji dowodu osobistego, która, moim zdaniem naruszała art. 220 kpa. Jakiś czas temu otrzymałem od MSW odpowiedź, którą wklejam poniżej w całości. Odpowiedź, jak to często bywa, jest nie do końca na temat. Moje pytania były bardzo krótkie i dotyczyły jednego, konkretnego scenariusza — gdy obywatel zjawia się w urzędzie z ważnym dowodem osobistym, który wkrótce wygasa, i chce go wymienić.

Pytanie sformułowałem celowo w ten sposób by ograniczyć możliwość rozmemłania odpowiedzi różnymi hipotetycznymi scenariuszami w rodzaju “a gdyby w dowód osobisty potencjalnie uderzył meteoryt, i ten meteoryt…” Jak widać, nie ograniczyłem. Dostałem wykład na temat wszystkich możliwych powodów wymiany dowodu i w sumie jedynym fragmentem związanym z zadanym pytaniem jest dodany “ponadto” argument o znaczącej wartości samego wniosku dowodowego.

Wniosek ten, w którym obywatel pracowicie przepisuje wszystko to co jest napisane w dowodzie i bazie PESEL, staje się bowiem “częścią dokumentacji dowodowej i stanowi potwierdzenie, że określona osoba w danym dniu wnioskowała o wydanie dowodu osobistego”. Pozostawiam to bez komentarza.

Równocześnie jednak, jak wynika z ostatniego akapitu, sektor publiczny jest gotów pogodzić się z utratą tej “dokumentacji dowodowej” bo od stycznia 2015 do wymiany dowodu nie będzie potrzebne nic poza samym dowodem (i fotografią). Da się? Jak widać, da się. Tylko po co dorabiać całą mitologię do tej “dokumentacji dowodowej”? Tym optymistycznym akcentem kończę i przechodzę do wspomnianej odpowiedzi MSW.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2014 roku przekazane w dniu 24 stycznia 2014 roku z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawierające wątpliwości w zakresie wnioskowania o wydanie dowodu osobistego informuję co następuje.

	Zgodnie z treścią § 7 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 roku, nr 47, poz. 384) osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego do wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego powinna przedłożyć dwie fotografie oraz odpis skrócony aktu urodzenia, lub odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku osoby, która zawarła małżeństwo. Zgodnie z § 7 ust 5 wskazanego rozporządzenia osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy, do przedłożonego wniosku nie dołącza odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, jeżeli zostały one sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. W świetle treści § 7 ust 6 rozporządzenia do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Z powyższego wynika, że wystawcy dowodów osobistych nie w każdym przypadku żądają od wnioskodawców wszystkich danych i dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego.

	W odniesieniu do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wskazać, że wymaga on podania podstawowych danych osobowych wnioskodawcy. Powyższe wiąże się z koniecznością ustalenia tożsamości osoby wnioskującej o wydanie dowodu osobistego oraz ustaleniem właściwości miejscowej organu gminy będącego wystawcą dowodu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego staje się ponadto częścią dokumentacji dowodowej i stanowi potwierdzenie, że określona osoba w danym dniu wnioskowała o wydanie dowodu osobistego.

	W świetle powyższego zarzut naruszenia przepisu art. 220 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uznać należy za bezzasadny.

	Pragnę jednocześnie poinformować, że nowa ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, której termin wejścia w życie przewidziany jest na dzień 1 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2010 roku, nr 167, poz. 1131) nie wymaga przedkładania wraz z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego żadnych dodatkowych dokumentów poza fotografią. Dostęp do danych dotyczących wnioskodawcy, w tym w zakresie informacji zawartych w aktach stanu cywilnego oraz ich weryfikacja możliwa będzie przez urzędnika za pośrednictwem systemu informatycznego. Pracownik organu gminy będzie miał również możliwość przygotowania dla wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego w oparciu o dane gromadzone w rejestrze PESEL.