Jak NFZ się wyłączył spod ustawy o informatyzacji

2011-09-09 00:00:00 +0000


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który poświadcza nasze prawo do ubezpieczenia zdrotownego za granicą. Procedura jego uzyskania zajmuje w NFZ jeden dzień ale trzeba im dostarczyć zaświadczenie RMUA. Czyli mój pracodawca ma mi wystawić świstek papieru, poświadczający przelanie administracji publicznej określonego podatku. Z tym kwitkiem zgłaszam się do tejże administracji celem przekonania jej, że pieniądze, które otrzymała na konto istotnie zostały przelane.

Tymczasem od ponad pół roku mamy w kodeksie postępowania administracyjnego artykuł 220, który nakazuje administracji by sama sobie takie rzeczy sprawdzała.

Moje pytanie, przesłane przez ePUAP, wyglądało zatem tak:

Na stronie internetowej NFZ (adres poniżej) znajduje się informacja na temat procedury uzyskiwania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Do jej uzyskania NFZ wymaga przedstawienia dowodu osobistego oraz zaświadczenia o ubezpieczeniu - w moim przypadku druku RMUA. Od 1 stycznia 2011 obowiązuje jednak nowe brzmienie kodeksu postępowania administacyjnego, które w art. 220 nakazuje organom administracji publicznej samodzielnie uzyskiwać tego typu informacje za pomocą "wymiany informacji z innymi organami" (art. 220 par. 1, pkt. c), w tym przypadku zapewne ZUS: Art. 220. § 1.Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). W związku z tym prosze o informację w jaki sposób i kiedy mają Państwo zamiar dostosować procedurę uzyskiwania EKUZ tak by była ona zgodna z aktualnymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?

W odpowiedzi otrzymałem (pocztą) odpowiedź NFZ, który powołując się na regulation 987/2009 of the European Parliament and of the Council twierdzi, że art. 220 ich nie obowiązuje. Dokładną treść odpowiedzi można sobie sprawdzić w załączonym pliku PDF. Kluczowy fragment brzmi tak:

osoby, do których rna zastosowanie rozporządzenie podstawowe, zobowiązane są do przekazania instytucj i własciwej informacji, dokurnentów lub dowodów (...) przepisy unijne stosuje się wprost i mają one charakter nadrzędny nad przepisarni krajowymi (...) art. 220 nie znajduje zastosowania

Rozumiem to tak: ponieważ jeden z artykułów unijnego rozporządzenia 987/2009 mówi, że osoby ubezpieczone mają obowiązek udowodnić swoje prawo do ubezpieczenia, więc mamy gdzieś fakt, że to prawo możemy sobie sami sprawdzić w ZUS. Niech biegają i kolekcjonują kwitki.

Pomijając dość absurdalną interpretacją tego przepisu rozporządzenia unijnego, które samo w sobie nie stoi w żadnej sprzeczności z art. 220 kpa, NFZ najwyraźniej tak się skupił na tym jednym artykule, że pominął pozostałe. W szczególności artykuł 2, który w dwóch pierwszych punktach mówi wyraźnie:

1. For the purposes of the implementing Regulation, exchanges between Member States’ authorities and institutionsand persons covered by the basic Regulation shall be based on the principles of public service, efficiency, active assistance, rapid delivery and accessibility, including e-accessibility, in particular for the disabled and the elderly. 2. The institutions shall without delay provide or exchange all data necessary for establishing and determining the rights and obligations of persons to whom the basic Regulation applies. Such data shall be transferred between Member States directly by the institutions themselves or indirectly via the liaison bodies.

Aktualizacja: z pomocą dwóch osób, którym za to serdecznie dziękuję, przygotowałem odpowiedź do NFZ i przesłałem ją za pomocą ePUAP. Później prowadziłem również korespondencję z Ministerstwem Zdrowia. Wszystkie odpowiedzi poniżej.